تراکنش ناموفق

در صورتیکه مبالغ واریز اینترنتی دانشجو در حساب شهریه ثبت نشود از منوی امور مالی پرداختهای ناموفق , گزینه کنترل بابانک را کلیک نمایند.